fbpx

REGULAMIN SERWISU WESELE i ŚLUB

 • 1
  Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Wesele i Ślub znajdującego się pod adresem internetowym www.weseleislub.pl (zwanego dalej „Serwisem”). Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przepisami prawa Unii Europejskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników oraz Odwiedzających Serwis, a także prawa, obowiązki i odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji w Serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować je w celu dalszego korzystania z Serwisu. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Serwisem Użytkownikami oraz Odwiedzającymi, którzy nie dokonali procesu rejestracji w Serwisie, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Wołominie zgodnie z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązującego prawa Unii Europejskiej.

 

 • 2
  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

1) Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a). wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator.
b). zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom, Odwiedzającym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

2) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.weseleislub.pl

3) Administrator - podmiot odpowiedzialny za prowadzenie oraz zarządzanie Serwisem prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Business Solutions Center Paweł Kamrat, z siedzibą 05-091 Ząbki, ul. Świerkowa 7/1, NIP: 759-159-33-36, REGON: 365196813, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dokonywania w nim rejestracji.

5) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie i samodzielnie zarejestrowała się w Serwisie w celu korzystania z oferowanej przez Serwis usług.

6) Rejestracja – proces dobrowolnego i samodzielnego podania danych osobowych, kontaktowych za pomocą formularza rejestracji Serwisu. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Do dokonania rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego lub użycie go w przeglądarce internetowej kończy proces rejestracji Użytkownika.

7) Login – adres mailowy Użytkownika Serwisu, który został podany przez niego podczas procesu rejestracji Konta w Serwisie.

8) Konto – część Serwisu, za pośrednictwem którego po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi, ogłoszeniami, a także może on w tym miejscu wykonywać działania aktywacji, dezaktywacji poszczególnych usług, usuwać swoje konto itp.).

9) Profil Użytkownika – elementy oraz dane prezentujące i opisujące osobę Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji w Serwisie.

10) Ogłoszenie –. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi lub oferowanego przedmiotu, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis i proponowaną cenę wykonania usługi lub przedmiotu.

11) Dane kontaktowe – podany dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Użytkownika, m. in. imię, nazwisko, adres własny lub nazwę i adres siedziby firmy, adres e-mail, telefon.

12) Cookies –pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywanych na określony okres czasu).

13) Pliki cookies podmiotów trzecich - pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics, Facebook. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk Serwisu, analityki rozwoju, reklamy, marketingu.

 

 • 3
  Informacje techniczne oraz warunki korzystania z Serwisu
 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.weseleislub.pl. Podstawowym celem działalności Serwisu prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora jest udostępnianie w sieci Internet treści oraz obrazów do prezentacji przedmiotów oraz usług Użytkowników Serwisu, dla innych Użytkowników lub Odwiedzających.
 2. Serwis świadczy następujące usługi:
 3. a) dodawanie i edycja Ogłoszeń
 4. b) wyszukiwarka
 5. c) prowadzenie Konta Użytkownika
 6. d) udostępnienie narzędzi do kontaktu z Użytkownikami
 7. e) promocja usług i Użytkowników.
 8. Rejestracja w Serwisie jako Użytkownika jest dobrowolna. Dane kontaktowe Użytkownika będą widoczne bezpłatnie, przez okres 365 dni od momentu rejestracji. Po tym okresie w celu wyświetlania danych kontaktowych Użytkownika należy wykupić aktywacje na kolejne dni zgodnie z wybranym planem. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A.(przelewy.24.pl), na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 9. Przeglądanie Serwisu w charakterze Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne.
 10. Do prawidłowego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta należy posiadać:
 11. a) aktywny adres e-mail.
 12. b) aktywne połączenie z siecią Internet,
 13. c) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 14. d) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 83 lub Opera w wersji nie starszej niż 68 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 77.
 15. e) włączoną obsługę Java Script.
 • 4
  Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie przez niego treści, oferowane usługi lub przedmioty.
 2. Użytkownik ma obowiązek rzetelnie oraz zgodnie z prawdą i stanem faktycznym opisywać oferowane usługi i towary oraz powinien one być zgodny z Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wszystkie ceny powinny zawierać podatek VAT.

 

 • 5
  Rola i odpowiedzialność Serwisu oraz Administratora
 1. Serwis umożliwia prezentowanie usług lub przedmiotów Użytkowników dla Odwiedzających lub innych Użytkowników Serwisu.
 2. Serwis nie jest stroną dla powstałych zobowiązań pomiędzy Użytkownikami lub Odwiedzającymi ani innymi osobami z którymi powstały zobowiązania ich oraz Użytkowników.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania oferowanej przez Użytkownika usługi, dostawy towaru lub przedmiotu oraz jego jakości, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników i Odwiedzających względem siebie.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego działania systemu operatorów płatności.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego działania systemu operatora hostingu Serwisu.

5.Użytkownikom i Odwiedzającym Serwis nie przysługują wobec Administratora Serwisu żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu oraz prac konserwacyjnych.

 1. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, video linki do video, dane kontaktowe, opis ogłoszenia lub jego kategorię jeśli te naruszają Regulamin lub są niewłaściwie dla danego ogłoszenia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Odwiedzających.
 3. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników i Odwiedzających, za ich prawdziwość, rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii, plików muzycznych oraz plików video. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 4. Administrator nie odpowiada za autentyczność, rzetelność i legalność informacji i danych podawanych przez Oferentów - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.
 5. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Odwiedzających lub osób trzecich.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych treści z Serwisu. W razie powzięcia przez Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub na skutek działania osób trzecich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników i Odwiedzających.
 10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • 6
  Dodawanie Ogłoszenia
 1. Ogłoszenie powinno zawierać dokładny opis oraz stan faktyczny świadczonej usługi lub przedmiotu.
 2. Zdjęcia powinny odzwierciedlać stan faktyczny przedmiotu.
 3. W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania, wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie” i tworzenia formularzy.
 4. Zabrania się także umieszczania w Ogłoszeniu (zarówno w jego tytule oraz wszystkich jego polach tekstowych i zdjęciach: danych adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów do stron www, nazw oraz linków kont w portalach społecznościowych. A także wszelkich innych danych kontaktowych Użytkowników oraz innych firm lub osób.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług lub towarów opisanych w Serwisie.
 6. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu lub oprogramowania.
 7. Użytkownik oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści (m.in. opisów tekstowych, zdjęć, nagrań filmowych (video) przysługują mu – nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - stosowne prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa ochrony prywatności i prawa do kontroli wykorzystania wizerunku) i jest uprawniony do ich publikowania w Internecie, a zatem nie spowoduje to żadnego naruszenia praw osób trzecich;
 8. Wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora - "tło wodne").
 9. Informacje przekazywane przez każdego Użytkownika Serwisu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania Ogłoszenia, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, treść Regulaminu lub dobre obyczaje lub moralność.
 10. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
 11. Podane przez Użytkowników ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.
 • 7
  Konto Użytkownika

1.Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika przebiega za pośrednictwem formularza Serwisu i skrzynki e-mail osoby wypełniającej poszczególne etapy procesu rejestracji.

2.Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika założonego podczas procesu rejestracji zgodnie z jej etapami, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie, nie będzie miała pełnego dostępu do Serwisu i możliwości zamieszczania ogłoszeń.

 1. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Użytkownik.
 2. Podczas rejestracji Konta Użytkownika, osoba rejestrująca się zapewnia i oświadcza, iż:
 3. a) zapoznała się i zaakceptowała treść Regulaminu;
 4. b) zapoznała się z Polityką Prywatności;
 5. c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu, danych osobowych i wizerunku osobistego w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych
 6. d) wszelkie dane osobowe i inne informacje (w tym wizerunek, zdjęcia, filmy i pliki muzyczne), składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny.
 7. Ze względów bezpieczeństwa oraz ochronę danych osobowych Administrator Serwisu nie udostępnia adresów e-mail, danych osobowych oraz danych kontaktowych Użytkowników bez ich zgody, jedynie na wezwanie odpowiednich organów prawa.
 8. Informacje przekazywane przez każdego Użytkownika Serwisu podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub formularza kontaktowego, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować dane Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, treść Regulaminu lub dobre obyczaje lub moralność.
 9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

 

 • 8
  Usunięcie lub zablokowanie: Konta Użytkownika lub Ogłoszenia Użytkownika
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie - może także zablokować (czasowo lub na stałe) lub usunąć Konto Użytkownika (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami), jeśli Użytkownik ten:
 3. a) działa na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu;
 4. b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia oferowania usług i/lub produktów zabronionych niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
 5. c) wprowadza do Serwisu ogłoszenia usługi lub produkty, których nie posiada lub nie świadczy;
 6. d) nie uiścił stosownych opłat (zgodnych z Cennikiem) za reklamę płatną w Serwisie;
 7. e) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. f)  w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie - ma też prawo zablokować Ogłoszenie lub konto Użytkownika, jeśli w jego opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
 10. a) zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim),

b). zawierają treści pornograficzne.

c). propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

d). propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),

e). obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjekolwiek dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),

f). obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),

g). zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),

h). przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

 1. Zablokowanie Konta Użytkownika na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta Użytkownika.
 2. Administrator ma również prawo usunąć na stale Konto Użytkownika wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami, w przypadku gdy Użytkownik okaże się osobą fizyczna lub osoba prawną, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora działalność gospodarczą, tj. prowadzi działalność portalu internetowego / portali internetowych o tematyce weselnej i ślubnej. Usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Administrator ma również prawo zablokować czasowo lub na stale Konto Użytkownika wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami, w przypadku gdy Użytkownik nie dokona płatności za kolejny okres aktywacji konta, na kolejne 365 dni.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika, którego Konto lub Ogłoszenie (Ogłoszenia) usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w  niniejszym paragrafie Regulaminu;
  8. Odblokowanie zablokowanego Ogłoszenia lub zablokowanego Konta Użytkownika może nastąpić po zmianie przez Użytkownika treści Ogłoszenia, które uznano za niezgodne z regulaminem, a w przypadku braku płatności za korzystanie z Serwisu, do czasu uiszczenia i zaksięgowania na rachunku bankowym Administratora kwoty zgodnej z Cennikiem.
 5. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika wraz jego ogłoszeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, takiemu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres aktywacji Konta.

 

 • 9
  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Serwisem
 1. Rozwiązanie umowy z Serwisem weseleislub.pl może nastąpić na skutek:
 2. a) wypowiedzenia umowy przez Administratora:

- złożone oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis, przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu albo innych Użytkowników. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Użytkownika w Serwisie.

 1. b) wypowiedzenia umowy przez Użytkownika:

- Użytkownik z ważnej przyczyny może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie maila z adresu, z którego konto zostało założone, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez swoje Konto Użytkownika. Konto z Serwisu usuwa Administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.

 1. Użytkownik Serwisu jako konsument może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając Administratorowi jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W razie skutecznego odstąpienia od umowy Użytkownika Serwisu, jest ona uważana za niezawartą.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.

 

 • 10
  Reklamacje
 1. Użytkownik oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail.

 

 • 11
  Polityka praw autorskich i pokrewnych
 1. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pełnia praw, w tym autorskich majątkowych i osobistych, do zamieszczanych przez niego Treści.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania video, pliki muzyczne, teksty) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.

3.Użytkownik zobowiązuje się, że Treści (m.in. fotografie, nagrania video, pliki muzyczne, teksty) umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem jakichkolwiek praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym, ale nie tylko, praw autorskich lub pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku).

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę osoby, w zamieszczanej przez siebie w Treści na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W momencie otrzymania wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych, autorskich lub osobistych osób trzecich, w tym praw do wizerunku, (np. wskutek zgłoszenia), Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszeniu praw i wezwie go do przedstawienia stosownych dowodów i złożenia wyjaśnień, do czego Użytkownik zobowiązuje w terminie 48 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora. Ponadto:
 3. a) Nieprzedstawienie stosownych dowodów lub wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu, bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Użytkownika.
 4. b) W przypadku potwierdzenia naruszenia przez Użytkownika praw autorskich, majątkowych lub osobistych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, a Konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Użytkownika.

6.Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Użytkownik udziela:

 1. a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta Użytkownika w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:

- zwielokrotnianie Treści,

 - powielanie oraz utrwalanie Treści dowolną techniką i na dowolnym nośniku.

- rozpowszechnianie Treści na oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, inne,

- oznaczenie Treści „tłem wodnym”,

- publiczne udostępnianie Treści (m.in. udostępnianie w Internecie, w szczególności w Serwisie (np. w publikowanych w nim artykułach)),   

- używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

 1. b) Każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (w okresie istnienia Konta Użytkownika w Serwisie) bezpłatnej, niewyłącznej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, oraz na korzystanie z takich Treści.
 2. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym, ale nie tylko, majątkowych, autorskich, osobistych lub dotyczących ochrony wizerunku) w związku z umieszczeniem przez Użytkownika Treści w Serwisie, zobowiązuje się on bezzwłocznie na wezwanie Administratora przystąpić do sporu, zaspokoić roszczenia osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Użytkownika Treści w Serwisie, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.
 3. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 • 13
  Opłaty
 1. Użytkownik po umieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie otrzymuje bezpłatny okres jego publikacji na okres 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni.
 2. Wszystkie pakiety punktów są płatne.
 3. Serwis gromadzi informacje na temat statystyk dotyczących ilości odsłon numeru telefonu, strony www Użytkownika, Facebooka, Instagrama, Pinteresta oraz zapytań mailowych.
 4. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, nowy Cennik obowiązuje z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

 

 • 14
  Reguły dodawania opinii
 1. Serwis udostępnia Użytkownikom i Odwiedzającym możliwość dodawania opinii i ocen usług oferowanych przez innych Użytkowników.
 2. Autor opinii ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej treści.
 3. Wszystkie opinie powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zabrania się używania w opiniach:

a). wulgaryzmów, treści nawołujących do nienawiści, rasizmu lub innych zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa,

b). danych kontaktowych autorów opinii lub innych osób,

c). adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

 1. Serwis nie ingeruje w treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej; jednakże zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji, usunięcia lub wyłączenia wyświetlania wszystkich opinii w przypadku naruszenia Regulaminu.
 2. Użytkownik ma możliwość unieważnienia wystawionych opinii oraz odpowiedzi w przypadku naruszenia Regulaminu przez autora opinii. W tym celu Użytkownik kontaktuje się Serwisem za pomocą skrzynki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia opinia lub odpowiedź będzie usunięta z Serwisu.
 3. Zabrania się dodawania usuniętych opinii dotyczących tego samego przedmiotu lub usługi przez tego samego autora.

 

 • 15
  Dane osobowe
 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika lub Odwiedzającego danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu lub z poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
 2. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest: Business Solutions Center Paweł Kamrat, z siedzibą 05-091 Ząbki, ul. Świerkowa 7/1, NIP: 759-159-33-36, REGON: 365196813, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

 

 • 16
  Zmiany Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 08.07.2020 r.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez e-mail lub przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Odwiedzający zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu.
 3. Oświadczenie Użytkownika o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego informacji o nowej treści Regulaminu, spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Konta Użytkownika.