fbpx

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników portalu www.weseleislub.pl zwanym dalej Serwisem.

Jednocześnie spełnia ona obowiązek informacyjny wynikający z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: Business Solutions Center Paweł Kamrat, z siedzibą 05-091 Ząbki, ul. Świerkowa 7/1, NIP: 759-159-33-36, REGON: 365196813, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe – zgodnie z art. 4 pkt. 1) RODO - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Podstawa, zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie.
 2. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.
 3. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie danych na prowadzonym przez Administratora danych Serwisie wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników i zapewnienia większej funkcjonalności Serwisu.
 4. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie
  z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Serwis gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników:
 2. a) Dla osób prywatnych: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Wizerunek.
 3. b) Dla osób fizycznych lub jednoosobowych działalności gospodarczych: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Telefon, Wizerunek.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem, gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 5. Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 6. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.

Dostęp do danych osobowych

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 4. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
 6. c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
 2. a) kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
 3. b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 4. c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5.Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie.  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.
 3. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 4. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 5. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 6. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
 7. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).


 

Mechanizm Cookie. Odnośniki do innych stron

 1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

 

Cookie:

 1. Serwis korzysta z plików cookie "sesyjnych" (zapisywanych do czasu opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki) oraz "stałych" (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).
 2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.: 
  Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome.
 3. Wyłączenie plików cookie najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.